ด่านศุลกากรสิชล
Sichon Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรสิชล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ กลั่นนาค พ.ศ. 2519 - 2520
2. นายพยอม เนตรประไพ พ.ศ. 2520 - 2522
3. นายสุเทพ แสงประดับ พ.ศ. 2522 -?2523
4. นายสุภรณ์ พรหมพันชุม พ.ศ. 2523 - 2524
5. นายธราวุธ ยิงแม่น พ.ศ. 2524 - 2525
6. นายอนนต์ สุขุมาลินท์ พ.ศ. 2525 - 2527
7. จ.อ.สอาด แม้นจริง พ.ศ. 2527 - 2529
8. นายชิดชน อรุณเรือง พ.ศ. 2529 - 2531
9. นายคะนึง วงค์วานิช พ.ศ. 2531 - 2533
10. พ.อ.อ.เฉลิม กลิ่นส่ง พ.ศ. 2533 - 2537
11. นายวิจารณ์ ประกอบศรีกุล พ.ศ. 2537 - 2541
12. นายวีระ วรรณศิวพร พ.ศ. 2541 - 2542
13. นายวิจารณ์ ประกอบศรีกุล พ.ศ. 2542 - 2547
14. นายอนุวัฒน์ ถาวรวงศ์ พ.ศ. 2548 - 2550
15. นางสาวปรารถนา สันติอนุชิต พ.ศ. 2550 - 2551
16. นายเมธา ภมรานนท์

พ.ศ. 2551 - 2555

17. นายประคัลภ์ แก้วอัมพร

พ.ศ. 2555 - 2559

18. นายธงชัย มณีชาติ

พ.ศ. 2560 - 2561

19. นายจักกฤช อุเทนสุต

พ.ศ. 2561 - 2561

20. นายประวัติ ชื่นชวลิต

พ.ศ. 2561 - 2562

20. นายคณิต มีปิด

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 ธันวาคม 2562 09:05:05

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสิชล - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสิชล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร